hirado.hu M1 M2 M3 M4 Duna Duna World Kossuth Petőfi Bartók Dankó in english ROMÂNĂ
Általános felhasználási feltételek az mti.hu oldalon található tartalmakra


Az alábbi általános felhasználási feltételeket elfogadom:
 1. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN ALKALMAZOTT FOGALMAK
  1. TARTALOM
   A jelen felhasználási feltételekben a „Tartalom” megjelölés alatt a honlapon található összes szöveges, grafikai és állóképes híranyag értendő, függetlenül annak letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől.
  2. MTI
   A Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság, mint a Tartalom kiadója.
  3. SZOLGÁLTATÓ
   Az mti.hu honlapon található valamennyi tartalom jogtulajdonosa és kezelője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA). Az MTVA rendelkezik mindazon engedélyekkel és jogosultságokkal – különösen ide értve a közzétett tartalmakhoz kapcsolódó szerzői, vagyoni és egyéb jogokat – melyek alapján a Tartalom az mti.hu oldalon harmadik fél számára hozzáférhetővé tehető. Jelen felhasználási feltételek szerint a „Szolgáltató” megfogalmazás alatt az MTVA-t kell érteni.
  4. FELHASZNÁLÓ
   A jelen felhasználási feltételekben "Felhasználó" az, aki természetes személyként vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság képviseletre jogosult tagjaként az mti.hu honlapon regisztrált, és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadta.
 2. REGISZTRÁCIÓ
  1. A honlap használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően Felhasználó nem kizárólagos jogosultságot szerez – a jelen „Az általános felhasználási feltételek” 3. pontjában és annak alpontjaiban meghatározott kitételek maradéktalan betartásával – az MTI ingyenes, szabadon felhasználható tartalmainak megtekintéséhez, közzétételéhez, többszörözéséhez, feldolgozásához, szolgáltatásaiba történő beépítéséhez. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.
  2. Azt, hogy Felhasználó saját platformján jogosult az MTI-nek az mti.hu honlapon közzétett tartalmainak médiajellegű felhasználására, a regisztrációt követően, a Felhasználó által, a szolgáltatói felületről letölthető „MTI hírfelhasználó” logó igazolja. A logót Felhasználó online felületén a nyitólapon, vagy az impresszumban, print kiadványában pedig az impresszumban jogosult és köteles elhelyezni. Egyéb elektronikus média-felhasználásban a jelen felhasználási feltételek 3. pontjában előírt kitételek az irányadók.
  3. Felhasználó a logót annak arányainak megtartásával szabadon méretezheti az olvashatóság és felismerhetőség határain belül, de azzal nem hitelesíthet más, nem az MTI-től származó információt, illetve használatával nem élhet vissza, olvasóit, nézőit nem tévesztheti meg.
 3. A TARTALOM FELHASZNÁLÁSA
  1. MÉDIAFELHASZNÁLÁS
   A honlapon található tartalmak médiatájékoztatás keretei között használhatók fel, az attól eltérő felhasználás – különösen ide értendők a promóciós, vagy egyéb mindennemű reklámcélú felhasználás esetei, illetve a jelen Általános Felhasználási Feltételek 3.3. pontjai szerinti felhasználás – nem engedélyezett. Felhasználó a Tartalmat jogosult átvenni, lényeges elemeinek és az abban szereplő tények megváltoztatása nélkül – a jelen felhasználási feltételek 3.1.1.-3.1.2. pontjaiban felsoroltak betartásával – módosítani, kiegészíteni, magyarázatot hozzáfűzni, továbbá sokszorosítani és terjeszteni. Az engedélyezett felhasználás nem egyezik meg a válogatás nélküli másolással, így Szolgáltató kifejezetten tiltja a Tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvételét, az oldal tükrözését. Felhasználó elfogadja, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a továbbközölhető tartalmak mennyisége napi átlagban nem haladhatja meg az adott tartalomfajta – kép, szöveg, vagy grafika – nyolcvan (80) százalékát.
   1. A HONLAP SZÖVEGES TARTALMAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS KITÉTELEK

    Felhasználó kötelezi magát arra, hogy
    • a Szolgáltatótól átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre;
    • amennyiben a kiadott híranyaggal kapcsolatban Szolgáltató javítást, hibaigazítást, pontosítást ad ki, vagy a híranyagot visszavonja, úgy azt a már átvett, közétett, feldolgozott saját anyagában, szolgáltatási, vagy publikálási felületén haladéktalanul javítja, pontosítja vagy érvényesíti, és a továbbiakban az eredeti híranyagra nem hivatkozik, arra még áttételesen sem utal;
    • a hír javításának, pontosításának vagy visszavonásának elmaradása miatt, illetve a hírfeldolgozásból adódó – pl. címváltoztatás, átszerkesztés, stb. – harmadik féltől érkező megkeresés, panasz, vagy kárigény esetén maradéktalanul helyt áll, és elismeri, hogy Szolgáltató felelőssége ez ügyekben kizárt;
    • ha a Szolgáltatótól átvett anyagot változatlan szöveggel vagy lényeges változtatás nélkül közli, az MTI-t mint forrást feltünteti, egyéb esetben utal a hírforrásra – pl. „az MTI információi szerint”, „nyilatkozta az MTI-nek”, stb.
    • a Tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl (a felhasználási platformon kívüli megjelenítés eseteitől eltekintve)
     • részben, vagy egészében nem tárolja,
     • adatbázist, archívumot nem képez,
     • illetve azt nem teszi hozzáférhetővé.
   2. A HONLAP ÁLLÓKÉPES TARTALMAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS KITÉTELEK

    Felhasználó kötelezi magát arra, hogy
    1. a Szolgáltatótól átvett fotókat „MTI-fotó” jelzéssel és a szerző nevének feltüntetésével közli;
    2. a fotó képaláírását csak a képpel együtt teszi közzé. A képhez tartozó hír szövegét önállóan nem közölheti, illetve a képpel nem illusztrálhat más hírt, vagy szöveget, különösen nem, ha ez a kép eredeti környezetével és mondanivalójával ellentétben áll;
    3. mivel a fényképfelvétel(ek) felhasználói joga a közléstől számított harminc (30) naptári napon belül illeti meg, ezért az(oka)t az előírt időintervallumon belül használja fel, harmadik fél számára továbbfelhasználásra nem adja tovább, a fényképfelvétel(ek)ből archívumot nem képez, s az(oka)t ismételten, a kiadást követő harmincadik (30.) naptári napon túl nem használja fel;
    4. a fényképfelvétel(ek) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát - szereplőit - sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással) sem más módon nem változtatja meg, valamint a közlés során kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására.
    5. MTI-grafikák tekintetében az alábbi előírásokat maradéktalanul betartja:
     1. MTI-grafikát az azon szereplő forrásmegjelöléssel ad közre.
     2. Felhasználót felhasználói joga a grafikák tekintetében a közléstől számított harminc (30) naptári napon belül illeti meg, az(oka)t az előírt időintervallumon belül használhatja fel, harmadik fél számára továbbfelhasználásra nem adhatja tovább.
     3. A grafikákban lévő adatokat nem változtatja meg, nem torzítja, illetve részeiből nem állít össze olyan újabb híranyagot, mely az adatok teljes ismeretében az eredeti hírgrafika adataival, vagy annak mondanivalójával ellentétben áll.
     4. A grafiká(k)ból archívumot nem képezhet, s az(oka)t a kiadást követő harmincadik (30.) naptári napon túl nem használja fel.
  2. SAJÁT CÉLÚ, OTTHONI, VAGY OKTATÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁS
   Felhasználó jogosult továbbá a Tartalomnak a médiaszolgáltatás célján kívüli, a szerzői jogról szóló törvény szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra. Ide értendő különösen: a természetes személy által magáncélra készített másolat, továbbá szemléltetés céljából iskolai oktatás keretében vagy tudományos kutatás céljából történő átvétel, feltéve, hogy ezen felhasználások a cél által indokolt terjedelmet nem haladják meg, a forrást és a szerző nevét feltüntetik és az átvételek jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálják.

   Szolgáltató e körben is szigorúan tiltja a hírügynökségi szolgáltatáshoz köthető közvetlen, vagy közvetett felhasználást, így az ilyen szolgáltatásban akkor sem járul hozzá a Tartalom közléséhez, ha az a jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja. Szolgáltató kifejezetten tiltja a Tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvételét.
  3. A HONLAPTARTALMAK FELHASZNÁLÁSÁNAK KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSRE IRÁNYULÓ KORLÁTOZÁSA
   A Tartalmat Szolgáltató ellenszolgáltatás nélkül teszi elérhetővé. Ezért Szolgáltató kifejezetten tiltja, hogy a honlap tartalmaiból Felhasználó hírügynökségi szolgáltatást, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenységet végezzen, ide értve a Tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.
  4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak gyanúja esetén Felhasználót a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárja.
 4. VÉDJEGYEK ÉS LOGÓK HASZNÁLATA
  A honlapon található mindennemű logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll. Szolgáltató kifejezetten nem engedélyezi, és tiltja a honlap grafikai elemeinek, védjegyeinek másolását, tükrözését, felhasználását, a jelen felhasználási feltételek 2. pontjában megfogalmazott és körülírt „MTI hírfelhasználó” logó alkalmazásának kivételével.
 5. ADATKEZELÉS
  Szolgáltató vállalja és kötelezi magát, hogy a birtokába jutott valamennyi, Felhasználóra vonatkozó adatot a mindenkori törvényes előírások betartásával kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges elengedhetetlen mértékben használja fel.
 6. JOGI NYILATKOZAT
  1. Szolgáltató törekedik a szolgáltatás folyamatosságának hibamentes fenntartására, de nem garantálja, hogy a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól.
  2. A honlap és annak tartalma előzetes bejelentés nélkül bármikor változhat.
  3. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírusmentesek illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.
  4. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, Felhasználót a honlap használata során ért vélt vagy valós károkért, esetleges számítógép meghibásodásokért. A Felhasználó saját felelősségére használja a honlapot.
  5. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy egyéb hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért Szolgáltató nem tehető felelőssé.
  6. Szolgáltató bármikor jogosult a jelen általános felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a Szolgáltatás kezdőoldalán tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.